Tuyển dụng giảng viên cơ hữu 2016


20112013-4Để nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho các chương trình đào tạo liên ngành, trong năm 2016 HSB liên tục tuyển giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm cho các bộ môn khoa học và các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ

Read more: Tuyển dụng giảng viên cơ hữu 2016

 

Online

Support

You enter the information and send to HSB

 

 

Connect

with us

 

Liên hệ

Hanoi School of Business (HSB) - Vietnam National University, Hanoi

    icon-home144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam
  • 84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Strategic

partnership