GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SỸ QUẢN TRỊ AN NINH, CHUYÊN SÂU VỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG

Lần đầu tiên được thiết kế và giới thiệu tại Việt Nam, Chương trình có mục tiêu cụ thể là đào tạo ra các thạc sỹ quản trị an ninh có kiến thức liên ngành, có tầm nhìn chiến lược, có kỹ năng hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược và kế hoạch hành động để kiểm soát, phòng ngừa và ứng phó với các mối nguy, tổn thất và tội phạm đe dọa tới an ninh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng.

Được thiết kế trên cơ sở hợp tác với các chuyên gia quốc tế và các nhà khoa học liên ngành của Việt Nam, chương trình này có chuẩn đầu ra là các thạc sỹ khoa học chuyên ngành quản trị an ninh, chuyên sâu về an ninh phi truyền thống, có khả năng đảm nhiệm công tác theo 3 nhóm nghề nghiệp chính là:

(1) Lãnh đạo và nhà quản lý tham gia công tác hoạch định chính sách phát triển KH-XH, quản trị an ninh, quản lý kinh tế, phòng chống thiên tai, tệ nạn xã hội… từ cấp trung ương tới địa phương;

(2)Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nội bộ, ban kiểm soát rủi ro, ban pháp chế và an ninh...; Các chuyên gia an ninh phi truyền thống làm việc cho các DNVN, DN FDI, các tổ chức ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế...;

(3) Nhà nghiên cứu và các giảng viên tham gia giảng dạy các bộ môn khoa học liên ngành có liên quan tới quản trị an ninh, quản trị an ninh phi truyền thống, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu quốc tế, ngoại giao, phát triển bền vững...  

Ghi chú: Các thông tin liên quan đến việc tuyển sinh sẽ được thông báo cụ thể tại trang này kể từ 12/2013

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác